Udskriv denne side

Solkær Enge

Fra Kolding Kommunes hjemmeside:

Genopretning af Solkær Enge

I sommeren 2004 fik Solkær Enge ved Sønder Stenderup efter 80 år som landbrugsjord sin oprindelige natur tilbage. Vandet fra Solkær Å og fra Lillebælt fik atter lov at oversvømme arealerne, som hermed blev omdannet til et enestående naturområde med indsø og våde enge. 

I begyndelsen af april 2004 rykkede entreprenøren ind i området for at gennemføre egnens hidtil største naturgenopretningsprojekt.

De gamle hegn med tusindvis af hegnspæle blev sløjfet, og gravemaskiner gendannede i løbet af sommeren Solkær Å's slyngninger og udløbet mod Lillebælt. Omkring Solkær Gård, som er den lavest beliggende gård ved engene, blev der lavet en vold, som fremover skal beskytte gården mod oversvømmelser. En lodsejer ønskede, at der på hans jord blev udgravet små søer.

Sidst i august 2004 blev pumperne, som i 80 år havde tørlagt engene, slukket, og i september blev dæmningen gennemgravet, hvorefter engene atter blev oversvømmet.

Målet med projektet

Formålet med det store naturgenopretningsprojekt, som blev gennemført af det daværende Vejle Amt, var:

n at skabe et naturområde med permanent vanddække samt salte og ferske våde enge
n at forbedre levevilkårene for vilde dyr, fugle og planter
n at sikre et renere vandmiljø til Lillebælt
n at skabe et naturområde med stor rekreativ værdi
n at sikre adgangsmulighed samt formidling af områdets dyre- og planteliv og kulturhistorie
n at sikre en tilstrækkelig vandudskiftning i den retablerede strandsø
n at skabe en naturlig kvælstoffjernelse i enge og sø

Kort

På kortet vises med blå farve det cirka 75 hektar store område, der nu bliver oversvømmet. Med lilla farve vises grænsen for projektområdet, cirka 180 hektar. Dette areal må ikke længere bruges landbrugsmæssigt, men brugbare områder kan afgræsses.