Udskriv denne side

Forklaring om naturbeskyttelsesbegreber

Habitat

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU.

Kilde: By- og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet http://www.blst.dk/Natura2000/Habitat/habitatomraader/

Fuglebeskyttelseområde

Fuglebeskyttelsesområder er områder, hvor ynglefugle, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder, beskyttes, og områder, hvor fugle som regelmæssigt gæster Danmark for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre skal beskyttes

Kilde: By- og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet http://www.blst.dk/Natura2000/Fuglebeskyttelse/

Ramsarområder

Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle.

Hundredtusinder af fugle opholder sig langs vores kyster en stor del af året. Dem har Danmark et internationalt ansvar for at beskytte, og det gøres bl.a. i Ramsarområder.

Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har international betydning og skal beskyttes. De er derfor udpeget som Ramsarområder af det enkelte land.

Ramsarkonventionen er en international aftale mellem mange lande. Den er opkaldt efter byen Ramsar i Iran, hvor aftalen blev underskrevet i 1971. Formålet er at beskytte vådområder af international betydning, især som levesteder for vandfugle.

Danmark tiltrådte konventionen i 1977, og indtil nu har 154 lande tilsluttet sig.

Kilde: By- og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet http://www.blst.dk/Natura2000/Ramsar/

Natura 2000

EU har en overordnet målsætning om at stoppe forringelser af biodiversiteten senest i 2010. Ét af de vigtigste midler til at opfylde denne målsætning er de såkaldte Natura 2000-direktiver.

Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne under Natura 2000 danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.

I Danmark kaldes områderne også for internationale naturbeskyttelsesområder, og her indgår også Ramsarområderne.

Kilde: By- og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet http://www.blst.dk/Natura2000/

Countdown 2010

Opdeling af naturen i mindre bidder er en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed nationalt såvel som internationalt. Med et sammenhængende naturnetværk øges chancerne for overlevelse for mange arter. En frodig og blomstrende og sammenhængende natur giver også bedre muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.

I 1992 underskrev Danmark Rio-konventionen, som forpligter de tiltrådte lande til at stoppe tilbagegangen i biodiversitet (biologisk mangfoldighed) inden 2010.

Den Internationale Naturbeskyttelsesorganisation (IUCN) lavet en kampagne, som kaldes "Countdown 2010" og som har til formål at få så mange som muligt til at bidrage til at stoppe nedgangen i biodiversiteten inden 2010.

Målet om at stoppe tabet af naturens mangfoldighed er vedtaget af EU i 2001 og af Verdens statsledere i 2002.

Den danske miljøminister har i februar 2007 underskrevet en såkaldt "Countdown 2010 deklaration", hvori Danmark forpligter sig til at arbejde med en lang række initiativer for at bidrage til at nå målet.

En miljøkontrakt mellem generationer

Den 25. januar underskrev Region Syddanmark og 16 syddanske kommuner den internationale miljøkontrakt "Countdown 2010" om biologisk mangfoldighed. Det betyder at regionen og kommunerne har forpligtet sig til at understøtte FN's 2010 mål om at bremse tabet i biologisk mangfoldighed inden 2010.

Region Syddanmark er valgt til en af fem europæiske modelregioner, der skal fremme naturens mangfoldighed.

Ved underskrivelsesarrangementet den 25. januar på Koldinghus sagde Uffe Steiner Jensen, borgmester i Fredericia Kommune og formand for kommunekontaktrådet i Syddanmark. "Det er ikke en omkostning at sikre naturen, det er en investering. Det store fremmøde af syddanske kommuner i dag viser, at vi er klar til at løfte opgaven på natur- og miljøområdet. Vi ved vi skal handle nu. Der er ikke lang tid til 2010."

Kilde: Region Syddanmark http://www.regionsyddanmark.dk/wm229605
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ovenstående tekst er med tilladelse kopieret fra Føns-gruppens hjemmeside.