Udskriv denne side

Fredning

Et meget stort område på Stenderup-halvøen er underlagt fredning. Det drejer sig om 480 hektar, omfattende området fra kysten op til Stenderup Midskov og Stenderup Sønderskov, samt kilen mellem de 2 skove i Mørkholt-området.
Man kan se nærmere om dette på Danmarks Naturfredningsforenings nye hjemmeside om fredninger. Følg dette link:
http://www.fredninger.dk/Fredningsdetalje.aspx?ID=121

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Her kan du se, hvad Skov- og naturstyrelsen skriver om selve Stenderup Hage (spidsen):
Stenderup Hage (Skov nr. 503)
Beskrivelse
Biologi
Stenderup H
ages § 3-beskyttede naturområder udgøres af følgende naturtyper:
Strandeng 2,9 ha
Vandløb 0,1 ha (samlet længde ca. 250 m)
I alt 3,0 ha
Desuden er der 0,5 ha strandbred (en god badestrand).
Områderne med særlig beskyttet natur udgør
således 3,5 ha svarende til 94,6% af områdets areal.
Resten er vej og parkeringsplads.
Størstedelen af strandengen er hegnet og græsses af heste.
Geologi og jordbund
Stenderup Hage ligger på et marint forland dannet siden stenalderen 5.000 f.Kr. i et morænelandskab
fra sidste istid med overvejende lerbund.
Havaflejret saltvandsgrus og -gytje dominerer området. Gytjen overgår i ferskvandsgytje tættere på
land. Rundt om dette findes moræneler.
Friluftsliv
Arealet og stranden fungerer hele året som et godt udflugtssted for lystfiskere, turgæster fra den
nærliggende campingplads og publikum i almindelighed i bil.
Badestranden og badevandet er af god kvalitet, og i sommerhalvåret er der mange badegæster.
Ligeledes er arealet udgangspunkt for meget lystfiskeri efter såvel fladfisk som havørreder.
Distriktet har etableret en ophaleplads for både, og alle bådejere kan leje en permanent bådplads her mod en beskeden årlig leje. Der er i samarbejde med Kolding Kommune etableret en bådrampe,
således at både på trailere osv. kan lægges i vandet her.
Affaldsstativer er slet ikke opstillet i skoven. Der er tale om et forsøg gående ud på at få publikum
til at tage eget skrald med hjem, og det har fungeret godt.

Gældende udpegninger:

Regionplanlægning
I regionplanen for Vejle Amt 2001-2013 er Stenderup Hage udlagt som naturområde med beskyttet
vandløb og landværts dette som særligt værdifuldt naturområde samt område med drikkevandsinteresse.
Stenderup Hage ligger i område, hvor skovrejsning er uønsket.

Internationale beskyttelsesområder

Området ligger inden for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 47 “ Lillebælt. Dette falder sammen med EF-habitatområde nr. 96 og Ramsarområde nr. 15 af samme navn. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er ynglende havterne, fjordterne, dværgterne, klyde og mosehornugle; desuden trækkende sangsvane, troldand, bjergand, edderfugl, fløjlsand, hvinand og toppet skallesluger.
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er forekomst af bl.a. følgende naturtyper (hvoraf de to
førstnævnte tillægges særlig betydning):
- Kystlaguner og strandsøer (1150)
- Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220)
- Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand (1310)
- Strandenge (1330)
- Forstrand og begyndende klitdannelser (2110)
- Rikær (7230)
Fredninger og vildtreservater

Arealet er omfattet af landskabsfredningen omkring Stenderup Hage (reg.nr. 5413.00).
Stenderup Hage (skov nr. 503)
Fiskeri

Fiskeriet er frit. Det er et godt ørred- og fladfiskområde med adgang til i bil.
Målsætninger
Hovedmålet er at sikre de rekreative værdier, herunder den rene strand. Dette under hensyntagen til
de store naturværdier, området også besidder.
Naturpleje
Det er målet at fastholde og udvikle de store naturværdier ved distriktets naturpleje. Herunder søges
en gunstig bevaringsstatus fastholdt, genoprettet eller opnået for udpegningsgrundlagets arter og
naturtyper i Natura2000-området.
Forskrifter
Græsning af strandengen videreføres.
Der er ingen planer om nye/ændrede faciliteter eller arealanvendelser.
Konsekvenser
Områdets natur- og friluftsmæssige kvaliteter vil blive bevaret i planperioden.